SPIS RZECZY:

 • Program Wydziału Inżynierji lądowej i wodnej:
 • Program Wydziału Architektonicznego:
 • Program Wydziału Mechanicznego:
 • Program Wydziału Chemicznego:
 • Program Wydziału Rolniczo-lasowego:
 • Program Wydziału Ogólnego:
  • Spis katedr
  • Skład osobowy
  • Skład Komisyj egzaminów dyplomowych
  • Spis wykładów
  • Program studjów
  • Warunki przejścia na wyższe lata studjów
  • Plan nauk
 • Kronika z r. ak. 1932/33
 • Wykazy statystyczne


 • PROGRAM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  NA ROK AKADEMICKI 1933/34

  LXI

  WE LWOWIE

  NAKŁADEM POLITECHNIKI LWOWSKIEJ

  1933


  Dziękuję panu Janowi Rubinowiczowi
  za ofiarowanie tej publikacji,
  co umożliwiło opublikowania jej na stronie internetowej.

  Stanisław Kosiedowski


  VI. Program Wydziału Ogólnego.
  1. Spis katedr.
  2. Skład osobowy.
  3. Skład komisyj egzaminów dyplomowych.
  4. Spis wykładów.
  5. Wskazówki o programach studjów.
  6. Warunki przejścia na wyższe lata studjów.
  7. Plan nauk na rok akademicki 1933/34.


  1. Spis katedr Wydziału Ogólnego.

  Liczby odpowiadają liczbom porządkowym tych przedmiotów, objętych spisami wykładów, które należą do poszczególnych katedr.

  Skróty oznaczają: prof. zw. = profesor zwyczajny, prof. n. = profesor nadzwyczajny, zast. prof. = zastępca profesora, wykł. = wykładający, adj. = adjunkt, konstr. = konstruktor, star. asyst. = starszy asystent, kat. zw. = katedra zwyczajna, kat. nd. = katedra nadzwyczajna, adr. = adres katedry, tel. = telefon katedry.

 • III. Kat. Matematyki — Prof. n. Dr. Kazimierz Kuratowski — L. 701, 702, i 703; kat. nd.; adr.: Ul. Sapiehy L. 12, tel.: 57, 29-93, 32-34.
 • Kat. Fizyki Teoretycznej — Prof. zw. Dr. Wojciech Rubinowicz — L. 719 i 720; kat. z w., 1 star. asyst.; adr. Ul. Ujejskiego L. 1, tel.: 79-57.
 • Kat. Rysunków Figuralnych — Prof. n. Jan Henryk Rosen — L. 728, 729, 730 i 731 ; kat. nd., 1 star. asyst; adr. Ul. Nabielaka L. 22, tel.: 11-91.

  2. Skład osobowy Wydziału Ogólnego

  a) Rada Wydziału:

  Dziekan: Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski.
  Prodziekan: Prof. Dr. Włodzimierz Stożek.

  Członkowie profesorowie:

  Dr. Benedykt Fuliński, Dr. Lucjan Grabowski, Dr. Wiktor Jakób, Dr. Zygmunt Klemensiewicz, Dr. Antoni Łomnicki, Dr. Inż. Tadeusz Malarski, Dr. Antoni Plamitzer, Dr. Czesław Reczyński, Jan Henryk Rosen, Dr. Wojciech Rubinowicz, Dr. Inż. Edward Sucharda, Inż. Władysław Sadłowski.

  Członek docent:

  Dr. Adam Maksymowicz.

  b) Wykładający:

 • Kazimierz Ajdukiewicz, doktor filozofji, profesor Uniw. Jana Kazimierza, wykłada psychologję ogólną. (Ul. Supińskiego L. 11, tel. 63-47).
 • Stefan Banach, doktor filozofji, profesor Uniw. Jana Kazimierza, wykłada mechanikę teoretyczną i teorję operacyj. (Ul. Tarnowskiego).
 • Konstanty Chyliński, profesor Uniw. Jana Kazimierza, Prez. Państw. Kom. Egz. dla naucz, szkół średn., wykłada historję kultury ogólnej. (Ul. Supińskiego L. 13).
 • Mieczysław Gębarowicz, doktor filozofji, docent Uniw. Jana Kazimierza, kustosz Muzeum im. Lubomirskich w Zakładzie Narod. im. Ossolińskich we Lwowie, wykłada rozwój sztuki nowożytnej. (Ul. Stryjska L. 24).
 • Michał Halaunbrenner, profesor VIII Gimnazjum, prowadzi ćwiczenia w fizycznych doświadczeniach szkolnych. (Ul. Dwernickiego L. 17).
 • Stefan Kaczmarz, doktor filozofji, docent Uniw. Jana Kazimierza, star. asyst. P. L, wykłada geometrję analityczną, matematykę elementarną z punktu widzenia matematyki wyższej. (Ul. Małachowskiego L. 2).
 • Zbigniew Łomnicki, matematyk w Zakł. Ubezp. od wypadków we Lwowie, prowadzi ćwiczenia ze statystyki i rachunku ubezpieczeniowego. (Ul. Brajerowska L. 16).
 • Rudolf Mękicki, artysta-malarz, kustosz Muzeum Narod. im. Króla Jana III. we Lwowie, wykłada historję pisma i heraldykę. (Ul. Kopcowa L. 6).
 • Adam Mściwujewski, inżynier, konstr. P. L., wykłada dekorację wnętrza i technikę urządzania wnętrz. (Ul. Potockiego L. 72).
 • Jan Nalborczyk, artysta-rzeźbiarz, profesor Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, wykłada modelowanie oraz anatomję plastyczną. (Ul. Tarnowskiego L. 101).
 • Władysław Nikliborc, doktor filozofji, docent Uniw. Jana Kazimierza, docent matematyki oraz adjunkt P. L., wykłada geometrję różniczkową. (Ul. Gipsowa L. 40).
 • Jan Kazimierz Olpiński, artysta-malarz, profesor Państw. Szkoły Techn. we Lwowie, wykłada metodyczną naukę rysunków, studjum martwej i żywej natury i dydaktykę rysunków. (Ul Teatyńska L. 7).
 • Władysław Orlicz, doktor filozofji, starszy asyst. P. L. wykłada wybrane działy analizy. (Ul. Kopcowa L. 3).
 • Witold Romer, inżynier, wykłada fotografję.
 • Stanisław Ruziewicz, doktor filozofji, profesor Uniw. Jana Kazimierza, wykłada funkcje analityczne. (Ul. Supińskiego L. 11).
 • Eugenjusz Turkiewicz, profesor VIII Gimnazjum, wykłada dydaktykę nauk chemicznych. (Ul. Dwernickiego L. 17).
 • Ludwik Tyrowicz, artysta - malarz, wykłada grafikę.

  c) Lektor:

 • Franciszek Podwapiński, lektor gimnastyki, prowadzi ćwiczenia gimnastyczne. (Ul. Kętrzyńskiego L. 32).

  d) Asystenci starsi:

 • Kat. Fizyki Teoretycznej: 1. Mr. Adam Czeredarek.
 • Kat. Rysunków Figuralnych: 1. Inż. Stanisław Teisseyre.

  e) Asystent młodszy:
 • III. Kat. Matematyki: Adam Zawadzki.


  3. Skład komisyj egzaminów dyplomowych na Wydziale Ogólnym.

  A) Grupa matematyczna:

 • Prezes - Prof. Dr. Włodzimierz Stożek.
 • Zast. prezesa - Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski.
 • Członkowie: Prof. Dr. Antoni Łomnicki. Prof. Dr.Antoni Plamitzer.

  B) Grupa fizyki i chemji:

 • Prezes - Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewiez.
 • Zast. prezesa - Prof. Dr. Wiktor Jakób.
 • Członkowie: Prof. Dr. Lucjan Grabowski. Prof. Dr. Bogdan Kamieński. Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski. Prof. Dr. Czesław Reczyński. Prof. Dr. Wojciech Rubinowicz. Prof. Dr. Inż. Edward Sucharda.

  C) Grupa rysunkowa:

 • Prezes Prof. ...
 • Zast. prezesa Prof. Jan Henryk Rosen.
 • Członkowie: Prof. Inż. Władysław Sadłowski. Dr. Władysław Podlacha. Doc. Dr. Mieczysław Gębarowicz. Wykł. Jan Nalborczyk.


  4. Spis wykładów Wydziału Ogólnego.

  Dla przedmiotów, należących do Wydz. Ogólnego, przeznaczono liczby od 701 do 800 wł. Przedmioty innych Wydziałów podano na końcu spisu.

  Przedmioty Wydziału Ogólnego:

  701. Analiza I., Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski
  Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w obu półr.
  Teorja liczb rzeczywistych. Pojęcie granicy. Działania nieskończone. Teorja funkcyj ciągłych. Pojęcie pochodnej. Całka nieoznaczona. Liczby zespolone. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe. Funkcje uwikłane.

  702. Topologja. Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr.
  Przestrzenie spójne, zwarte i lokalnie spójne. Topologja przestrzeni euklidesowych.

  703. Seminarjum matematyczne, Prof. Dr. Kazimierz Kuratowski
  Tyg. 1 godz. w obu półr.

  704. Psychologja ogólna, wykłada Prof. Dr. Kazimierz Ajdukiewicz
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. letn.
  Zarys wiadomości z psychologji ogólnej z uwzględnieniem psychotechniki. Zagadnienia estetyki.

  705. Mechanika teoretyczna, wykłada Prof. Dr. Stefan Banach
  Tyg. 3 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr.
  Kinematyka. Dynamika punktu, układu punktów. Zasady mechaniki: zasada D'Alembert'a. Zasady warjacyjne. Dynamika ciała sztywnego. Równania Eulera.

  706. Teorja operacyj, wykłada Prof. Dr. Stefan Banach
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.
  Przestrzenie metryczne, wektorjalne. Funkcjonały i operacje linjowe. Warjacja. Zastosowania do analizy, równań różniczkowych i całkowych.

  707. Geometrja analityczna płaska i przestrzenna, Doc. Dr. Stefan Kaczmarz
  Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w obu półr.
  Elementy geometrji płaskiej: Układy spółrzędnych. Linja prosta. Koło. Dyskusja równania 2-go stopnia. Szczególne własności elipsy, hiperboli, paraboli. Średnice sprzężone . i osie. Styczne. Asymptoty. Ogniska i kierownice. Bieguny i biegunowe. Elementy geometrji przestrzeni: punkt, prosta, płaszczyzna. Kula. Dyskusja powierzchni stopnia 2-go. Szczególne własności powierzchni stopnia 2-go.
  Ćwiczenia w związku z przedmiotem wykładu.

  708. Matematyka elementarna z punktu widzenia matematyki wyższej, wykłada Doc. Dr. Stefan Kaczmarz
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.
  Niektóre konstrukcje geometryczne, przestępność liczb e i n, izoperymetry, przekształcenia geometryczne, przedstawienie funkcji, logarytmy i funkcje goniometryczne. Geometrja praktyczna.

  709. Rachunek prawdopodobieństwa II., wykłada Prof. Dr. Antoni Łomnicki
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

  710. Interpolacja, wykłada Prof. Dr. Antoni Łomnicki
  Tyg. 3 godz. wykł. w półr. letn.

  711. Ćwiczenia ze statystyki i rachunku ubezpieczeniowego, prowadzi Zbigniew Łomnicki
  Tyg. 2 godz. ćwicz, w półr. zim. i 3 godz. ćwicz, w półr. letn.
  Szeregi statystyczne jednej zmiennej i charakterystyki. Teorja dyspersji Lexisa. Krzywe frekwencji. Szeregi dwóch zmiennych. Teorja kontygencji i korrelacji. Kowarjacja. Numeryczne i graficzne wyrównywanie danych doświadczalnych. Zastosowania praktyczne (w demografji, w naukowej organizacji pracy, hodowli, technologji).
  Konstrukcje tablic śmiertelności, chorobowości, inwalidztwa. Elementy rachunku ubezpieczeniowego, ubezpieczenia życiowe, ubezpieczenia emerytalne. Podstawy statystyczne ubezpieczenia od wypadków przy pracy. Systemy finansowe w ubezpieczeniach społecznych. Inne rodzaje ubezpieczeń.

  712. Równania algebraiczne, wykłada Doc. Dr. Adam Maksymowicz
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. letn.
  Liczby zespolone. Tw. D'Alemberta, wnioski. Związki między współczynnikami a pierwiastkami. Funkcje symetryczne pierwiastków. Pierwiastki wielokrotne. Przekształcenie równań, obniżanie ich stopnia. Równania algebraiczne o współczynnikach rzeczywistych. Pierwiastki rzeczywiste (tw. Descartes'a i pokrewne, tw. Sturma). Pierwiastki wymierne. Niektóre metody przybliżonego obliczania pierwiastków rzeczywistych.

  713. Geometrja różniczkowa, wykłada Doc. Dr. Władysław Nikliborc
  Tyg. 3 godz. wykł. i 1 godz. ćwicz, w półr. letn.
  Teorja krzywych. Trójścian związany z krzywą. Całkowanie równań naturalnych. Niezmienniki. Specjalne klasy krzywych. Elementarna teorja powierzchni. Teorja różniczkowych form kwadratowych. Równania Gaussa-Codazzi'ego. Odwzorowania sferyczne powierzchni. Teorja powierzchni minimalnych. Teorja linij geodezyjnych. Makroskopowe zagadnienia geometrji różniczkowej.

  714. Wybrane działy analizy ze szczególnem uwzględnieniem zagadnień numerycznych, wykłada Dr. Władysław Orlicz
  Tyg. 4 godz. wykł. w obu półr.
  Szeregi i iloczyny nieskończone, ułamki łańcuchowe wraz z zastosowaniami. Przyśpieszenie zbieżności, obliczanie numeryczne sum szeregów i iloczynów nieskończonych. Rozwinięcia asymptotyczne — problemy sumacyjne i ich zastosowania. Szeregi podwójne, wyznaczniki nieskończone. Typy rozwinięć funkcyjnych, występujących w zastosowaniach.

  715. Rysunki z geometrji wykreślnej, prowadzi Prof. Dr. Antoni Plamitzer
  Tyg. 6 godz. rys. w obu półr.

  716. Geometrja rzutowa II., Prof. Dr. Antoni Plamitzer
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.
  Kolineacja i korelacja układów płaskich wiązek i przestrzeni. Rzutowość inwolucyjna utworów zasadniczych gatunku 2-go i 3-go (biegunowość, inwolucja skośna i przestrzeń zerowa). Elementy geometrji linji prostej, kompleks linjowy i kongruencja linjowa. Przekształcenia kwadratowe.

  717. Funkcje analityczne, wykłada Prof. Dr. Stanisław Ruziewicz
  Tyg. 3 godz. wykł. w obu półr.
  Liczby zespolone. Funkcje analityczne. Całki krzywolinjowe. Twierdzenie Cauchy'ego. Rozwinięcia Taylora i Mac-Laurina. Twierdzenie Weierstrassa i Mittag-Lefflera. Ogólna teorja osobliwości funkcyj analitycznych. Odwzorowania cząsteczkowe.

  718. Teorja potencjału, wykłada Prof. Dr. Włodzimierz Stożek
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr.
  Całkowanie równania Laplace'a przy danych warunkach brzegowych.

  719. Fizyka teoretyczna II, Prof. Dr. Wojciech Rubinowicz
  Tyg. 5 godz. wykł. i 2 godz. ćwicz, w obu półr.

  720. Seminarjum fizyki teoretycznej, Prof. Dr. Wojciech Rubinowicz
  Tyg. 2 godz. w obu półr.

  721. Ćwiczenia w fizycznych doświadczeniach szkolnych1), prowadzi Michał Halaunbrenner.
  Tyg. 3 godz. w półr. zim.

  722. Laboratorja fizyczne
  Tyg. 6 godz. ćwicz, w obu półr.; do wyboru:

 • W I. zakł. fiz. prowadzi Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz
 • W II. zakł. fiz. prowadzi Prof. Dr. Czesław Reczyński
 • W III. zakł. fiz. prowadzi Prof. Dr. Inż. Tadeusz Malarski

  723. Prace dyplomowe z zakresu fizyki doświadczalnej, fizyki teoretycznej i mechaniki teoretycznej.
  Tyg. 20 godz. ćwicz, w obu półr.

  724. Metody ważniejszych pomiarów fizycznych, wykłada Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz
  Tyg. 3 godz. wykł. w letn. półr.
  Ogólne zasady budowy przyrządów fizycznych. Otrzymywanie linji i powierzchni żądanych. Części optyczne: zwierciadła, soczewki, mikroskopy i lunety. Przyrządy rejestrujące. Pomiary długości. Podziałki i śruby mikrometryczne. Interferencje i ich zastosowania. Termometry. Fotometry. Galwanometry i t. p.

  725. Prądy elektryczne w gazach i w próżni, wykłada Prof. Dr. Czesław Reczyński
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

  726. Analiza widmowa i budowa materji, wykłada Prof. Dr. Czesław Reczyński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. letn.

  727. Dydaktyka nauk chemicznych 1), wykłada Eugenjusz Turkiewicz.
  Tyg. 2 godz. w półr. zim.

  728. Rysunki figuralne I., Prof. Jan Henryk Rosen.
  Tyg. 15 godz. ćwicz, w obu półr.
  Studja rysunkowe budowy, proporcji i ruchów aktu ludzkiego. Studja szczegółów.

  729. Rysunki figuralne II., Prof. Jan Henryk Rosen.
  Tyg. 10 godz. ćwicz, w obu półr.
  Studjum aktu ludzkiego w połączeniu ze studjum draperji. Ugrupowanie figur.


  *) Odbywa się co dwa lata; w r. ak. 1933/34 nie odbędzie się.
  1) Odbywa się co dwa lata; w r. ak. 1933/34 nie odbędzie się.


  730. Kompozycja figuralna, Prof. Jan Henryk Rosen.
  Tyg. 5 godz. ćwicz, w obu półr.
  Elementy kompozycji figuralnej w zastosowaniu do ilustracji i malarstwa ściennego.

  731. Ćwiczenia z malarstwa ściennego, Prof. Jan Henryk Rosen.
  Tyg. 3 godz. w półr. letn.

  732. Rysunki techniczne, wykłada Prof. Dr. Jan Bogucki.
  Tyg. 1 godz. wykł. i 4 godz. rys. w półr. letn.
  Cechy szczególne rysunku technicznego. Stosowanie metod rysunku rzutowego. Wykonanie rysunku w skali. Wpisywanie wymiarów. Zdjęcia z modeli i wykonanych budowli. Kopjowanie. Szkicowanie techniczne. Zastosowania i przykłady z różnych dziedzin inżynierji i rzemiosła.

  733. Historja kultury ogólnej, Prof. Konstanty Chyliński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr.
  Środowisko i kultura. Ośrodki kulturalne starożytności. Kultura klasyczna. Europa średniowieczna. Kraje słowiańskie. Polska. Geneza i rozwój kultury nowożytnej.

  734. Rozwój sztuki nowożytnej, wykłada Doc. Dr. Mieczysław Gębarowicz.
  Tyg. 2 godz. wykł, w obu półr.
  Założenie estetyczne sztuki nowożytnej w poszczególnych okresach jej dziejów. Najważniejsze jej przejawy, kierunki i szkoły artystyczne. Charakterystyka głównych dzieł i indywidualności twórczych w ich dziejowym rozwoju.

  735. Fizyka barw, wykłada Prof. Dr. Zygmunt Klemensiewicz.
  Tyg. 1 godz. wykł. w półr. let.
  Jednostki świetlne. Rozchodzenie się światła. Widmo słoneczne. Oko i mechanizm widzenia. Złudzenia optyczne. Stereoskopja, Mieszanie barw. Trójkąt barw. Kontrasty. Teorje widzenia. Skala biało-czarna, skale barwne i ich normy według Ostwalda.

  736. Chemja farb, wykłada Prof. Dr. Wacław Leśniański.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. letn.

  737. Heraldyka i historja pisma, wykłada art.-mal. Rudolf Mękicki.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.
  Pojęcie herbu. Pochodzenie herbu. Rozwój heraldyki. Części składowe herbu i terminologja heraldyczna. Barwy heraldyczne i ich oznaczenie heraldyczne. Opis herbów. Drzewa genealogiczne. Dewizy, ordery etc. Herb jako motyw dekoracyjny. Geneza pisma. Rozwój dziejowy. Rodzaje alfabetów i terminologja pisma. Budowa liter łacińskich i układ graficzny napisów. Inicjały. Monogramy. Sygnety. Barwna dekoracja pisma. Złocenie. Charakter i zastosowanie pisma w związku z materjałem.

  738. Technika urządzania wnętrz, wykłada Inż. Adam Mściwujewski.
  Tyg. 1 godz. wykł. w obu półr.
  Możliwości rozwiązań dekoracyjnych ścian, stropów, podłóg i otworów architektonicznych. Malowidła, tapety, stiuki, okładziny z kamienia i drzewa, drzwi, okna oraz sposoby dekoracyjnego szklenia. Konstrukcje i sposoby wykonywania mebli oraz wszelkich sprzętów dekoracyj- nych z drzewa, metalu, szkła i innych materjałów pomocniczych. Techniki oświetleniowe w dekoracji, ze szczególnym uwzględnieniem światła neonowego. Urządzenia sceniczne: kulisy, przystawki, rusztowania, prospekty, horyzont, efekty świetlne i t. p.

  739. Dekoracja wnętrza I., prowadzi Inż. Adam Mściwujewski.
  Tyg. 8 godz. ćwicz, w obu półr.
  Zapoznanie z historja dekoracji wnętrza ze szczególnem uwzględnieniem doby dzisiejszej. Projektowanie dekoracji dla celów okolicznościowych, jak zabaw, przyjęć itp. Urządzanie wystaw sklepowych wraz z projektowaniem szczegółów dekoracyjnych. Nauka praktycznego podawania projektu z uwzględnieniem przekrojów, notowań, opisów itp.

  740. Dekoracja wnętrza II., Inż. Adam Mściwujewski.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Rozwinięcie programu Dekoracji wnętrza I. Ćwiczenia z inscenizacji.

  741. Anatomja plastyczna I., prowadzi art.-rzeźb. Jan Nalborczyk.
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr. Osteologja.

  742. Anatomja plastyczna II., prowadzi art.-rzeźb. Jan Nalborczyk.
  Tyg. 2 godz. wykł. w obu półr.
  Miologja. Anatomja porównawcza.

  743. Modelowanie I., prowadzi art.-rzeźb. Jan Nalborczyk.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Modelowanie łatwych motywów ornamentalnych. Komponowanie napisów plastycznych dla celów reklamowych. Próby komponowania w najprostszych formach modeli ceramicznych.

  744. Modelowanie II., prowadzi art.-rzeźb. Jan Nalborczyk.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Studja szkicowe z modeli żywych, ludzkich i zwierzęcych, w płaskorzeźbie i bryle. Studja plastyczne szczegółów aktu ludzkiego. Modelowanie aktu w połączeniu z draperją.

  745. Modelowanie III., prowadzi art.-rzeźb. Jan Nalborczyk.
  (W godzinach Modelowania I. i II., jako dalsze rozwinięcie programu).

  746. Metodyczna nauka rysunków, prowadzi art.-mal. Jan Kazimierz Olpiński.
  Tyg- 13 godz. ćwicz, w półr. zim. i 12 godz. ćwicz, w półr. letn.
  Pogłębienie i rozszerzenie programu nauki rysunków z zakresu szkoły średniej.

  747. Studjum martwej i żywej natury, prowadzi art.-mal. Jan Kazimierz Olpiński.
  Tyg- 13 godz. ćwicz, w półr. zim. i 12 godz. ćwicz, w półr. letn.

  748. Dydaktyka rysunków, prowadzi art. - mal. Jan Kazimierz Olpiński.
  Tyg. 2 godz. wykł. w półr. zim.

  749. Fotografja I., wykłada Inż. Witold Romer.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w półr. zim. i 5 godz. ćwicz, w półr. letn.
  Proces negatywny. Optyka i aparatura fotograficzna. Proces pozytywny. Stereoskopja. Kinematografja. Fotografja w barwach naturalnych.

  750. Rysunki zdobnicze I., Prof. Inż. Władysław Sadłowski.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Wprowadzenie do stylizowania form i kompozycji. Zapoznanie z techniką tuszu, farb wodnych, tempery itp.

  751. Rysunki zdobnicze II., Prof. Inż. Władysław Sadłowski.
  Tyg. 8 godz. ćwicz, w obu półr.
  Projektowanie ornamentu płaskiego i plastycznego (z częściowem uwzględnieniem polskiego zdobnictwa ludowego) w zastosowaniu do grafiki, dekoracji wnętrza, tekstylji itp.

  752. Grafika I., wykłada art.-mal. Ludwik Tyrowicz.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Techniki graficzne. Druk wypukły. Ćwiczenia praktyczne.

  753. Grafika II., wykłada art.-mal. Ludwik Tyrowicz.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.
  Ćwiczenia praktyczne z zakresu grafiki użytkowej.

  754. Prace dyplomowe, do wyboru z zakresu kompozycji figuralnej, grafiki lub dekoracji wnętrza.
  Tyg. 10 godz. ćwiczeń w obu półr. IV. r.

  755. Gimnastyka, prowadzi Franciszek Podwapiński.
  Tyg. 4 godz. ćwicz, w obu półr.: 2 godz. dla studentek i 2 godz. dla studentów. Także dla wszystkich innych Wydziałów.

  Przedmioty z innych Wydziałów:

 • Matematyka I., patrz Wydz. Inż. L. 1.
 • Matematyka III., patrz Wydz. Inż. L. 2.
 • Mechanika ogólna, patrz Wydz. Inż. L. 11.
 • Astronomja sferyczna i geodezja wyższa, patrz Wydz. Inż. L. 34.
 • Odwzorowania kartograficzne, patrz Wydz. Inż. L. 35,
 • Ekonomja społeczna z zarysem skarbowości, patrz Wydz. Inż. L. 78.
 • Wstęp do geometrji wykreślnej, patrz Wydz. Arch. L. 101.
 • Geometrja wykreślna A., Cz. L, patrz. Wydz. Arch. L. 102.
 • Geometrja wykreślna A., Cz. II., patrz. Wydz. Arch. L. 103.
 • Dzieje sztuk plastycznych, patrz Wydz. Arch. L. 114.
 • Perspektywa malarska, patrz Wydz. Arch. L. 119.
 • Stylizowanie form, patrz Wydz. Arch. L. 123.
 • Dekoracja wnętrza, patrz Wydz. Arch. L. 124.
 • Rysunek aktu, patrz Wydz. Arch. L. 125.
 • Fotograja II., patrz Wydz. Arch. L 127.
 • Matematyka II., patrz Wydz. Mech. L. 201.
 • Repetytorjum matematyki elementarnej, patrz Wydz. Mech. L. 202.
 • Repetytorjum elementarnej geometrji wykreślnej, patrz Wydz. Mech. L. 205.
 • Geometrja wykreślna B., patrz Wydz. Mech. L. 203.
 • Ćwicz. z geom. wykr. B., patrz Wydz. Mech. L. 204.
 • Mechanika techniczna, Cz. I. i II., patrz Wydz. Mech. L. 213.
 • Aerodynamika, patrz Wydz. Mech. L. 217.
 • Elektrotechnika ogólna, patrz Wydz. Mech. L. 287.
 • Zasady telegrafji i telefonji, patrz Wydz. Mech. L. 304.
 • Zasady radjotechniki, patrz Wydz. Mech. L. 305.
 • Laboratorjum radjotechniczne I., patrz Wydz. Mech. L. 306.
 • Pomiary radjotech., patrz. Wydz. Mech. L. 307.
 • Fizyka B., patrz Wydz. Chem. L. 403.
 • Ćwiczenia w laboratorjum fizycznem, patrz Wydz. Chem. L. 405.
 • Obliczenia chemiczne, patrz Wydz. Chem. L. 406.
 • Chemja fizyczna wraz z elektrochemją, patrz Wydz. Chem. L. 408.
 • Ćwiczenia z chemji fizycznej, patrz Wydz. Chem. L. 409.
 • Chemja ogólna nieorganiczna, patrz Wydz. Chem. L. 410.
 • Chemja ogólna organiczna, patrz Wydz. Chem. L. 411.
 • Chemja analityczna I., patrz Wydz. Chem. L. 413.
 • Ćwiczenia z chemji nieorganicznej i analitycznej I., patrz Wydz. Chem. L. 414.
 • Chemja analityczna II., patrz Wydz. Chem. L. 415.
 • Ćwiczenia z chemji analitycznej II., patrz Wydz. Chem. L. 416.
 • Mineralogja, patrz Wydz. Chem. L. 418.
 • Botanika, patrz Wydz. Chem. L. 421.
 • Ćwiczenia mikroskopowe z botaniki, patrz Wydz. Chem. L. 422.
 • Fizjologja roślin ze szczególnem uwzględnieniem żywienia roślin, patrz Wydz. Chem. L. 423.
 • Ćwiczenia z fizjologji roślin, patrz Wydz. Chem. L. 424.
 • Technologja chemiczna wielkiego przemysłu nieorganicznego wraz z metalurgją, patrz Wydz. Chem. L. 428.
 • Prace w chemicznych pracowniach specjalnych, patrz Wydz. Chem. L. 440.
 • Maszynoznawstwo ogólne dla chemików, patrz Wydz. Chem. L. 446.
 • Geometrja wykreślna C, patrz Wydz. Roln.-las. L. 502.
 • Fizyka koloidów, patrz Wydz. Roln.-las. L. 504.
 • Meteorologja i klimatologja, patrz. Wydz. Roln. - las. L. 517.


  5. Wskazówki o programach studjów na Wydziale Ogólnym.

  Rozporządzeniem Min. W. R. i O. P. z 30. VI. 1921 r., Nr. 1992—IV/21, utworzono w Politechnice Lwowskie] Wydział Ogólny. Celem głównym tego Wydziału jest kształcenie kandydatów na nauczycieli dla szkół zawodowych (technicznych), średnich ogólnie kształcących i seminarjów nauczycielskich. Ponadto przygotowuje ten Wydział fizyków technicznych dla celów przemysłu i niektórych działów służby państwowej, tudzież artystów-rysowników, ilustratorów i dekoratorów. Studjum na tym Wydziale jest zorganizowane przede-wszystkiem dla studentów, interesujących się temi działami matematyki, geometrji wykreślnej, fizyki i chemji oraz rysunków i malarstwa, które znajdują zastosowanie w życiu praktycznem i w naukach technicznych.

  Wydział Ogólny Politechniki Lwowskiej posiada obecnie trzy grupy: grupę matematyczną, grupę fizyki i chemji oraz grupę rysunkową. Prócz tego mogą studenci tego Wydziału specjalizować się:

  1. na Grupie matematycznej:
   1. w kierunku matematyki stosowanej,
   2. w kierunku geometrji wykreślnej i rzutowej,
   3. w kierunku matematyki czystej;
  2. na Grupie fizyki i chemji:
   1. w kierunku fizyki technicznej,
   2. w kierunku fizyki ogólnej,
   3. w kierunku chemji;
  3. na Grupie rysunkowej:
   1. w kierunku dekoracji wnętrz (inscenizacja — wystawy sklepowe — oświetlenia),
   2. w kierunku grafiki utylitarnej (reklamy, afisze),
   3. ilustracyj książkowych i czasopism,
   4. w kierunku malarstwa dekoracyjnego i monumentalnego.

  Studenci zapisani na Wydział Ogólny obowiązani są zdawać — wedle obowiązujących przepisów — egzaminy kursowe z poszczególnych przedmiotów oraz egzamin ogólny i dyplomowy.

  I. Do egzaminu ogólnego należą następujące przedmioty obowiązkowe:

  1. na Grupie matematycznej: Algebra, Rachunek różniczkowy i całkowy (matematyka I. i II.), Geometrja analityczna płaska i przestrzenna, Geometrja wykreślna, (Geometrja wykreślna A. z rysunkami), Fizyka doświadczalna, (Fizyka B).
  2. na Grupie fizyki i chemji:

   A) dla sekcji fizyki ogólnej i fizyki technicznej: Rachunek różniczkowy i całkowy, (Matematyka I. i II.), Fizyka doświadczalna (Fizyka B.), Chemja nieorganiczna, Mechanika Cz. I. i II. Ćwiczenia w laboratorjum fizycznem Cz. I. i II.

   B) dla sekcji chemji: Rachunek różniczkowy i całkowy (Matematyka I. i II.), Fizyka doświadczalna (Fizyka B.), Chemja ogólna nieorganiczna i organiczna (Chemja ogólna nieorganiczna i Chemja ogólna organiczna), Chemja analityczna (Chemja analityczna I. i Chemja analityczna II)., jeden dział Technologji chemicznej I., II. lub III.

  3. na Grupie rysunkowej: Wstęp do geometrji wykreślnej, Geometrja wykreślna A., Cz. I i II. Metodyczna nauka rysunków, Studjum martwej i żywej natury. Rysunki zdobnicze I i II, Modelowanie I. i II., Historja kultury ogólnej, Stylizowanie form, Fizyka barw, Chemja farb i Logika lub Psychologja.

  II. Przy egzaminie ogólnym Komisja egzaminacyjna uwalnia kandydata od egzaminów z tych przedmiotów, z których zdał egzaminy kursowe z wynikiem przynajmniej dostatecznym. Przed przystąpieniem do egzaminu ogólnego kandydat musi przedstawić dowody uczęszczania na wszystkie obowiązkowe ćwiczenia, seminarja i zdać egzamin1) z postępem conajmniej dostatecznym przy na j mniej z dwóch przedmiotów ogólnie kształcących, t. j.: Logiki, Psychologji, Dydaktyki odpowiednich nauk. - Nie dotyczy to studentów grupy rysunkowej.

  III. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, kandydat musi przedstawić:

  1. świadectwo egzaminu ogólnego, zdanego na odnośnej Grupie Wydziału Ogólnego,
  2. świadectwa egzaminów kursowych z postępem przynajmniej dostatecznym z następujących przedmiotów:
   1. na Grupie matematycznej: Geometrja różniczkowa I. i II., Zasady rachunku prawdopodobieństwa i metody najmniejszych kwadratów, Mechanika teoretyczna.
   2. na Grupie fizyki i chemji:
   1. Sekcja fizyki ogólnej: Teorja równań różniczkowych zwyczajnych, Teorja sprężystości, Hydromechanika, Kinetyczna teorja materjit Optyka geometryczna, Astronomja, Chemja fizyczna, Meteorologia i klimatologja,
   2. Sekcja fizyki technicznej: Teorja równań różniczkowych zwyczajnych, Teorja sprężystości i Hydromechanika, Chemja fizyczna oraz Elektrotechnika ogólna lub Optyka geometryczna,
   3. Sekcja chemji:
   Dwa pozostałe działy Technologji chemicznej I., II. lub III.
  3. na Grupie rysunkowej: Wykazać się potwierdzeniem frekwentacyj ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, oraz postępem przynajmniej dostatecznym ze wszystkich obowiązkowych ćwiczeń i rysunków objętych programem.
  4. na wszystkich grupach *) Wydziału Ogólnego świadectwa egzaminów kursowych z pozostałych przedmiotów ogólnie kształcących, które wymienione były pod II. Na grupie rysunkowej elaborat praktyczny (praca dyplomowa) wykonana być może zależnie od wyboru studenta z kompozycji figuralnej, grafiki lub dekoracji wnętrza.

  IV. Przedmiotami egzaminu dyplomowego są:

  1. na Grupie matematycznej: Równania różniczkowe, Zasady teorji funkcji zmiennej zespolonej oraz jeden wybrany specjalnie dział: np. Geometrja wykreślna wraz z geometrja syntetyczną, Szeregi Fouriera, Teorja mnogości, Funkcje eliptyczne, Rachunek warjacyjny, Graficzne metody rozwiązywania równań i związków funkcyjnych itp. ') Nie dotyczy to studentów Grupy rysunkowej.
  2. na Grupie fizyki i chemji:
   1. Sekcja fizyki ogólnej: Fizyka teoretyczna, Wybrane działy fizyki doświadczalnej,
   2. Sekcja fizyki technicznej: Wybrane działy fizyki doświadczalnej, jeden dział fizyki teoretycznej (do wyboru: Elektryczność, Optyka lub Termodynamika),
   3. Sekcja chemji: Chemja fizyczna, Chemja analityczna oraz jeden z trzech działów Technologii chemicznej I., II. lub III.
  3. na Grupie rysunkowej: Perspektywa malarska, Anatomja plastyczna, Dydaktyka rysunków, Dzieje sztuk plastycznych, Rozwój sztuki nowożytnej i Dekoracja wnętrza1).


  6. Warunki przejścia na wyższe lata studjów na Wydziale Ogólnym.

  1. Przy wpisach na II-gi rok studjów Wydziału Ogólnego wymaga się conajmniej:
   1. Potwierdzenia uczęszczania ze wszystkich na I-ym roku studjów danej Grupy obowiązkowych wykładów, ćwiczeń, laboratorjów i rysunków.
   2. Zdania z postępem przynajmniej dostatecznym egzaminów kursowych z następujących przedmiotów:
    1. Matematyka I. i Analiza I. — Wstęp do geometrji wykreślnej i do wyboru : Geometrja analityczna, Algebra, Fizyka B, lub Mechanika ogólna.
    2. Matematyka I., Fizyka B. i Ćwiczenia w laborat. fiz. Cz. I. dla Sekcji fizyki ogólnej i fizyki technicznej, zaś Fizyka B., Ćwicz, w laborat. fiz. Cz. I. i Matematyka I. lub Chemja nieorganiczna dla Sekcji chemji.
    3. Wstęp do geometrji wykreślnej, Metodyczna nauka rysunków, Anatomja plastyczna I., Modelowanie I i Stylizowanie form.

   1) Egzamina dyplomowe na Wydziale Ogólnym odbywają się w myśl „Przepisów o egzaminach dyplomowych w Politechnice Lwowskiej" zatwierdzonych przez M. W. R. i O. P.
  2. Przy wpisach na III-ci rok studjów Wydziału Ogólnego wymaga się conajmniej:
   1. Potwierdzenia uczęszczania ze wszystkich na H-gim roku studjów danej Grupy obowiązkowych wykładów, ćwiczeń, laboratorjów i rysunków.
   2. Zdania z postępem przynajmniej dostatecznym egzaminów kursowych z następujących przedmiotów:
    1. Matematyka II. i Geometrja wykreślna A. Cz. I II; do wyboru: Teorja mnogości lub Teorja funkcji zmiennej zespolonej; do wyboru: lub Zasady algebry lub Geometrja analityczna płaska i przestrzenna dla Grupy matematycznej.
    2. Matematyka II. i Mechanika dla Sekcji fizyki1 ogólnej i fizyki technicznej, zaś Chemja ogólna nieorganiczna i Chemja ogólna organiczna dla Sekcji chemji.
    3. egzamin ogólny lub Geometrja wykreślna A. Cz. I i II, Studjum martwej i żywej natury, Perspektywa malarska, Rysunki zdobnicze I i II, Anatomja plastyczna II, Modelowanie II, Fizyka barw.
  3. Przy wpisach na IV-ty rok studjów Wydziału Ogólnego wymaga się conajmniej:
   1. Potwierdzenia uczęszczania ze wszystkich na III-cim roku studjów danej Grupy obowiązkowych wykładów, ćwiczeń, laboratorjów i rysunków. Ponadto dla Grupy rysunkowej zdania egzaminu kursowego z postępem przynajmniej dostatecznym z Historji kultury ogólnej, oraz wykazania się notą przynajmniej dostateczną z Rysunków figuralnych I. i Rysunków technicznych.


  .


 • Data modyfikacji strony: 2008-05-19


  Powrót
  Licznik